Iščemo novega sodelavca

IRSA v 2018 razpisuje delovno mesto za mladega raziskovalca v sklopu raziskovalnega programa Sociokulturni in organizacijski vidiki prenosa znanja in tehnologije.

Na osnovi 115. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) ter Obvestila ARRS (štev. 6316-21/2017-110) o izboru mentorjev novim mladim raziskovalcem v letu 2018

Inštitut za razvojne in strateške analize (IRSA),

objavlja

Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca[1] 2018

Razpisujemo mesto mladega raziskovalca na področju sociologije. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki so vpisani v prvi letnik 3. stopnje študija (doktorski študij) ali bodo študij vpisali letos (štud. leto 2018/19). Posebej spodbujamo, da se javijo kandidati, ki so že vpisani na doktorski program ali ki imajo izkušnje z raziskovalnim delom.

Od kandidata se pričakuje, da bo tema doktorske disertacije v širšem smislu povezana s področjem raziskovanja programske skupine. Možne raziskovalne vsebine so prenos znanja in inovacij v kontekstu ekonomsko-političnega razvoja, visokotehnološka podjetja, vrednotne orientacije, socialni kapital, akademsko in socialno podjetništvo, družba znanja in družba modrosti, refleksivnost in družbena odgovornost uporabe znanja, ipd.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje iz Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

 

zlasti člene o izboru kandidatov (čl. 112.-115.). Osnovni pogoji so:

-          ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali

-          ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela) ali

-          ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali

-          ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in

-          starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

Drugi kriteriji izbora so:

- ocena diplom prve in druge stopnje študija,

- prejete nagrade oziroma priznanja;

- objavljeni članki;

- sodelovanje pri raziskovalnem delu;

- ocena razgovora s kandidatom.

Informacije, ki zadevajo usmeritve in projekte inštituta IRSA, kjer se bo mladi raziskovalec usposabljal, so dostopne na spletni strani inštituta.

Pisne vloge z življenjepisom in krajšim izhodiščem za doktorsko dizertacijo (do 200 besed) pošljite najkasneje do 29. maja 2018 na elektronski naslov: < Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. >. Upoštevali bomo le vloge, ki bodo prispele v navedenem roku (do 24:00). Prijave bo obravnavala programska komisija IRSe. O rezultatih razpisa boste obveščeni do 15. julija 2018 po e-pošti. Predviden pričetek dela je 01.10.2018.

Dodatne informacije lahko dobite na tel. 031 532 833.

Dr. Igor Bahovec, mentor, in dr. Frane Adam, direktor in vodja Raziskovalnega centra


[1] V Javnem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.